Respondenten.nl part of Norstat

Inleiding
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die worden benaderd door Norstat of een van haar panels, respondenten die meewerken aan marktonderzoeken georganiseerd door Norstat, bezoekers van de (mobiele) website www.respondenten.nl. En gebruikers van de app.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Norstat Netherlands B.V., Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Norstat Netherlands is onderdeel van de Norstat Group (https://norstatgroup.com). Met ‘Norstat’ bedoelen we in dit privacystatement Norstat Netherlands B.V.

Contact met ons opnemen?
Je kunt als volgt contact opnemen met Norstat:

 • Per e-mail via info@respondenten.nl
 • Per post naar Norstat Netherlands B.V., afdeling Privacy, Land van Cocagneplein 1B, 1093 NB Amsterdam

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als respondent werk je mee aan marktonderzoeken. Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat consumenten bezighoudt. We doen dat telefonisch, één-op-één of via panelsessies met respondenten en via online vragenlijsten. Daarbij, bij het benaderen van potentiële respondenten, en bij je bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens: 

 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto's en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op screenervragen om jou gericht te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoek (telefonisch, één-op-één- sessies, panelsessies, online vragenlijsten)
 • gegevens over je bezoek aan onze (mobiele) website, app en pagina's op onze social media, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum, tijdstip en duur van je bezoek
 • gegevens over je interesses en voorkeuren als gebruiker van onze (mobiele) website, app, producten en diensten
 • financiële gegevens (in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken)
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor het verwerken van deze persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je culturele achtergrond, gezondheid, godsdienst en politieke voorkeur) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je te benaderen per email om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om je eventueel te benaderen per telefoon om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoeken
 • om de resultaten van die marktonderzoeken te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je persoonsgegevens waar nodig te anonimiseren
 • om de resultaten van het selectieproces te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je toegang te verlenen tot onze website en app, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om je eventuele vergoedingen voor deelname aan marktonderzoeken te kunnen registreren en uitbetalen
 • om gepersonaliseerde advertenties op social media te plaatsen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website te verbeteren en om fraude tegen te gaan

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Wat zijn de rechtsgronden van Norstat voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Norstat verwerkt je persoonsgegevens omdat zij daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang heeft. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen en de wet geen toestemming voorschrijft. We mogen dat ook doen in het belang van onze klanten en onze moedermaatschappij Norstat Group. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we jouw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Norstat Group

Norstat Netherlands B.V. is onderdeel van de Norstat Group (https://norstatgroup.com). Norstat Group heeft toegang tot je persoonsgegevens, die zij alleen gebruikt voor online vragenlijsten.

Opdrachtgevers

Als je als respondent deelneemt aan een marktonderzoek kunnen je gegevens, waaronder geluids- en beeldopnames, met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt. 

Gegevensverwerking in Nederland en in het buitenland

Je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland en in landen waarvoor dit is toegestaan op grond van de Nederlandse wetgeving en de AVG.

Verwerkers

Voor zover wij voor de in dit Privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login op de website goed kunnen functioneren.

Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de website te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics vind je meer informatie.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij je (eerste) bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

Als je geen cookies wil toestaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je kunt ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Echter: als je geen gebruik wilt maken van cookies kan het zijn dat de website niet goed werkt, en je je niet kunt inschrijven of niet kunt inloggen. Ook kan het zijn dat je problemen ondervindt bij het invullen van online vragenlijsten. Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van je browser.

Beveiliging en bewaartermijn 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens.

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Norstat, afdeling Privacy, Land van Cocagneplein 1 B, 1093 NB Amsterdam of een e-mail sturen aan [email protected]. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Wijziging en versie

Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan dit Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 25 augustus 2022