Respondenten.nl part of Norstat

Spelregels respondenten van Respondenten.nl

Jouw gegevens en privacy

Met jouw inschrijving in het panel van Respondenten.nl ga je akkoord met deze spelregels. Wij gebruiken jouw gegevens voor onze dienstverlening. Alle informatie over wat we wel en niet met je persoonsgegevens doen vind je in ons privacystatement, dat je hier kunt vinden: ons privacystatement

Wij zullen jouw gegevens zorgvuldig behandelen en je uitsluitend benaderen voor het meewerken aan marktonderzoeken of voor panelgerelateerde zaken. Dit betekent dat wij nooit zullen proberen je iets te verkopen en jouw gegevens niet door zullen geven of verkopen aan derden.

Als je meedoet aan marktonderzoek in de vorm van een groepsgesprek of individuele interviews, worden je naam en eventueel andere voor het onderzoek noodzakelijke persoonlijke gegevens (zoals geslacht en leeftijd) alleen bekend gemaakt aan de mensen die direct bij het onderzoek betrokken zijn. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik en worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Er worden verder geen persoonlijke details doorgegeven waardoor jij als individu herkend of benaderd kunt worden. Wanneer we dit wel doen, zullen we je daar altijd vooraf over informeren.

Als je een online vragenlijst invult, zullen jouw antwoorden nooit te herleiden zijn tot jou als persoon tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld als je een product thuis krijgt opgestuurd, dan hebben we je adres nodig). 

Van interviews en focusgroepen waar je aan deelneemt (op locatie of online), worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze opnames zijn uitsluitend bedoeld ter verslaglegging van het onderzoek en voor intern gebruik in het kader van dat onderzoek bij het onderzoeksbureau en/of eindopdrachtgever. Het beeld- en geluidsmateriaal wordt niet getoond aan personen die niets te maken hebben met het doel van het onderzoek.

Medewerkers van het onderzoeksbureau en/of van hun eindopdrachtgever die betrokken zijn bij het onderzoek kijken meestal mee met het maken van de opnames. Dat betekent dat er een cameraopstelling is in de ruimte waar je het gesprek zult hebben. In een andere ruimte wordt dan via een video-verbinding meegekeken. Als het interview of de groepsdiscussie online is, kan de opdrachtgever ook meekijken via de livestream.

Lidmaatschap

Jouw lidmaatschap van Respondenten.nl en deelname aan onderzoeken is geheel vrijwillig en kan op ieder moment door jou (op je persoonlijke pagina op de website) en door ons beëindigd worden. Respondenten.nl behoudt zich het recht voor om jouw toegang tot, gebruik van, en/of deelname aan de diensten op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, te weigeren, beperken, verbieden, en/of af te wijzen, zonder opgave van redenen en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging.

Elk persoon mag zich maar één keer inschrijven. Wij staan slechts één lid per uniek e-mailadres toe. Er mag/kan niet twee keer hetzelfde e-mailadres worden opgegeven.

De informatie die je krijgt tijdens onderzoeken is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden doorgegeven of verkocht.

Iedereen kan zich inschrijven bij Respondenten.nl. Respondenten.nl kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven;

Respondenten.nl en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan marktonderzoeken of uit de onmogelijkheid om deel te nemen.

Deelname aan onderzoeken en incentives

Bij deelname aan marktonderzoek spaar je punten. Elke 200 punten staat gelijk aan een bedrag van €10,- aan Bol.com bonnen. De opgespaarde punten blijven een jaar na bijschrijving geldig en kunnen verzilverd worden vanaf een minimumbedrag van €10,-. Er zijn bonnen beschikbaar van 10, 25 en 50 euro. De punten hebben pas een waarde bij een bedrag dat ingewisseld kan worden voor een bon.

Indien je te laat komt bij een onderzoek, je niet gepast hebt gedragen als respondent, niet eerlijk bent geweest of je niet voldoende hebt ingezet, behouden wij ons het recht voor om jouw vergoeding te verlagen of geheel te ontzeggen.

Indien punten of andere incentives ten onrechte op het account van een panellid geplaatst zijn, kan Respondenten.nl ze verwijderen van het account.

Na een eventuele beëindiging van je account kunnen geen punten meer op jouw account worden bij- of afgeschreven en worden alle bijgeschreven punten die in jouw account staan geannuleerd.

Je dient minimaal één keer per jaar je gegevens in je account up-to-date te brengen. Indien je éém jaar niet actief bent geweest in het panel (invullen van online vragenlijsten, aanmelden voor onderzoek of updaten van je gegevens bijvoorbeeld) dan wordt jouw lidmaatschap op non-actief gezet en komen eventuele nog uitstaande punten te vervallen.

Fraude

Als Respondenten.nl of één van onze opdrachtgevers fraude constateert wordt de betreffende respondent van (verdere) deelname aan onderzoeken uitgesloten. Toegezegde vergoedingen zullen niet worden uitbetaald en/of uitbetaalde vergoedingen zullen worden teruggevorderd. Onze klanten kunnen van de fraude op de hoogte worden gebracht en er kan aangifte van oplichting worden gedaan. Van fraude is bijvoorbeeld sprake bij bewust onjuiste informatie bij het inschrijven als respondent, bij het aanmaken van meerdere profielen en bij het bewust onjuist invullen van vragenlijsten.

Spelregels

Respondenten.nl is te allen tijde gerechtigd deze spelregels te wijzigen en zal haar gebruikers hiervan op de hoogte brengen. De actuele versie van de spelregels tref je aan op de website Respondenten.nl. Na wijziging van de spelregels komen de oude spelregels te vervallen. 

Versie: deze spelregels zijn voor het laatst aangepast op 18 mei 2022.